Bolesť

"Hovoril: 'Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty." (Marek 14,36)

Ctihodní spolubratia v kňazskej službe, vážení kolegovia / kolegyne v laickom apoštoláte!

Dovoľte, aby som Vás všetkých s úctou pozdravil ako dekan našej Gréckokatolíckej teologickej fakulty v mene všetkých pedagógov a zamestnancov našej Alma mater.

Všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že prežívame zložité časy poznamenané pandémiou COVID - 19 so všetkými obmedzeniami, ktoré s tým súvisia. Je tomu tak vo Vašich (našich) farnostiach, ako aj v živote GTF PU v Prešove. 

V kontexte týchto slov si uvedomujeme obmedzenosť v možnostiach prezentácie našej fakulty potencionálnym uchádzačom o štúdium. Robili sme tak každoročne formou osobných stretnutí počas Dňa otvorených dverí na pôde Prešovskej univerzity. Takýto deň sa i tento rok bude organizovať v online prostredí (17. marca 2021). Okrem toho by sme však chceli predstaviť život na našej fakulte sprístupnením krátkych video prezentácií. Cez ne môžu potencionálni uchádzači o štúdium spoznať našu Gréckokatolícku teologickú fakultu s bohatou ponukou akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch štúdia (Bc., Mgr., PhD.) tak v dennej, ako aj externej forme. V tejto súvislosti Vás chceme veľmi pekne poprosiť o pomoc pri prezentácii našej – dovolím si povedať spoločnej – GTF formou sprístupnenia, zdieľania, zverejnenia či prelinkovania spomínaných video prezentácií cez web stránky Vašej farnosti, školy, prostredníctvom oznamov, farských či školských informátorov a pod. Samozrejme, formu nechávame na Vás. Boli by sme však vďační, ak by ste nám krátkym e-mailom (peter.sturak(at)unipo.skpeter.tirpak(at)unipo.sk) zaslali spätnú informáciu o Vami zvolenej forme prezentácie GTF PU veriacim Vašej farnosti. 

Všetci vieme, že vzdelanie je skutočne veľkou devízou každého človeka. Avšak vzdelávanie nie je iba nadobúdanie nových vedomostí a poznatkov, ale aj osvojovanie si dôležitých životných postojov postavených na kresťanských zásadách. To znamená, že aj naďalej sa budeme čo najlepšie usilovať všetkých nám zverených študentov nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, formovať k opravdivým hodnotám v duchu hesla našej fakulty: Vzdelanie a hodnoty! S vďakou za akúkoľvek pomoc v tejto prosbe

Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., dekan

a všetci zamestnanci GTF PU v Prešove

 

Link k videoprezentáciám GTF PU: 

https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/fakulta/predstavenie/

 

2012 © Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - mesto | Webpage vytvoril Kyber System | Podpora TYPO3